Азовское Казацкое Войско
Home / Документы / Устав организации «Азовское казацкое войско»

Устав организации «Азовское казацкое войско»

“ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ”

Головним управлінням юстиції в Запорізькій області

Наказ №__898/09/3

Свідоцтво №__694

від «07 » листопада 2009р.

Начальник управління:

_________________  В.Г.Горлов

 

 

«ЗАРЕЄСРОВАНИЙ»

Головним управлінням юстиції в

Запорізькій області    зміни

 

«___» _____________ 2009 р.

 

Начальник управління:

 

_____________   В.Г. Горлов

 

 

 

ЗМІНИ ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Головним управлінням юстиції

Запорізькій області

Наказ №____

 

«___»___________2012р.

В.О. начальника  управління

 

____________     П.І.Наливайко

 


”ПРИЙНЯТИЙ”

Великою Радою

Запорізької обласної громадської організації “Азовське козацьке Військо”

Протокол № 1

 

від 21 вересня 2008 р.

 

 

«ПРИНЯТИЙ»

Великою Радою

Запорізької обласної

громадської організації

«Азовське козацьке Військо»

Протокол № 3

14 серпня 2009 р.

Головний отаман :

_____________ В.А. Рєзнік

 

 

«ПРИНЯТИЙ»

Великою Радою

Запорізької обласної

громадської організації

«Азовське  козацьке Військо»

Протокол №9

25 лютого 2012 р.

Головний отаман

_______________ В.К.Кузьменко

 

                            СТАТУТ

Запорізької обласної громадської організації

“Азовське козацьке Військо»

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бердянськ

   2012 р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.            Запорізької обласної громадської організації “ Азовське козацьке Військо ” (далі по тексту ЗОГО) – це неприбуткова місцева громадська організація, яка об’єднує на основі спільності інтересів громадян України, громадські організації, зареєстровані у відповідності до вимог закону України «Про об’єднання громадян» для виконання мети та завдань, передбачених цим статутом.

1.2.  ЗОГО у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про  об’єднання громадян» та іншими законодавчими актами України,  та цим Статутом.

1.3.  ЗОГО створюється та діє на засадах добровільності вступу, рівних прав всіх членів, самоврядування, законності і гласності, колективності ухвалення рішень і обов’язковості виконання їх членами ЗОГО.

1.4.  Діяльність ЗОГО поширюється на територію Запорізької області. ЗОГО набуває прав юридичної особи в установленому Законом порядку, має відокремлене майно, яке належить ЗОГО на правах колективної власності. У громадському обігу ЗОГО виступає від свого імені, несе самостійну майнову відповідальність.

1.5.  ЗОГО має рахунки в установах банків, в т.ч. і валютний.

1.6.  Усі члени ЗОГО у своїй діяльності керуються цим Статутом.

1.7.  До ЗОГО можуть вступати громадяни України, інші громадські організації, зареєстровані до вимог Закону України «Про об’єднання громадян» та іноземні неурядові громадські організації, легалізовані відповідно до законодавства тих держав, в яких вони розташовані.

1.8.  Усі документи ЗОГО є власністю ЗОГО та зберігаються в архіві ЗОГО.

1.9.   Місцезнаходження: Запорізька  область,   місто Бердянськ, вул. Чернишевського, 56, кв. 1.

1.10.Назва ЗОГО українською мовою: Запорізька обласна громадська організація “ Азовське козацьке Військо ”, скорочена – ЗОГО “ Азовське козацьке Військо ”.

            Назва ЗОГО російською мовою: Запорожская обласная ощественная организация        “ Азовское казацкое Войско ”, сокращенное – ЗООО “ Азовское казацкое Войско ”.  

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗОГО.

2.1. Основною метою діяльності Запорізької обласної громадської організації “Азовське козацьке Військо” є сприяння розвитку та утвердженню козацтва в Запорізькій області як  патріотично-свідомої й традиційно-організованої, постійно зростаючої громадської сили, реалізація та захист громадських, економічних, соціальних та культурних прав членів козацької організації, сприяння створенню умов для вільного і заможного життя кожного члена козацької організації та членів його родини.

2.2. Основними завданнями діяльності ЗОГО є:

 • задоволення, сприяння та захист законних громадських, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів у державних та громадських органах;
 • сприяння відродженню традиційних для козацтва форм громадського устрою, життя і господарювання;
 • сприяння підвищенню якості військово-патріотичного виховання членів козацьких громад, формування здорового способу життя, розвитку духовності і зміцненню моральних устоїв суспільства на історичних засадах Запорозького та Азовського козацтва.

2.3. Для виконання своїх статутних завдань ЗОГО, у порядку встановленому законодавством України:

•    приймає участь у розробці та сприяє реалізації проектів, що відповідають інтересам членів ЗОГО;

•        координує власні програми щодо національного відродження та сприяє їх реалізації за допомогою органів державної влади;

•      сприяє у дослідженні історії козацтва;

 • приймає участь у проведенні наукових досліджень, конференцій, семінарів, археологічних експедицій;
 • сприяє державним та недержавним організаціям та приймає участь в питаннях збереження та   захисту пам’ятників Запорозького та Азовського козацтва, пам’яток православної культури та вивчення їх історії, відновленні історичної правди, популяризації героїчного минулого України;
 • організує та проводить військово-розшукові ( у т.ч. спелео, гідро ) археологічні експедиції по місцях бойових дій козацьких військових формувань, Української та Радянської армій, проводить розшукові роботи для виявлення останків воїнів й інших осіб, що загинули під час бойових дій та окупацій, здійснює їх ексгумацію, перепоховання останків з військовими почестями та по православним звичаям, увічнює пам’ять шляхом створення пам’ятників та меморіалів і здійснює подальший догляд за ними;
 • приймає участь у виховній, фізкультурній, оздоровчій, туристичній діяльності;
 • приймає участь у політичній і громадській діяльності, проведенні масових заходів (Козацьких Рад, зборів, мітингів, демонстрацій та ін.);
 • участь у зберіганні та охороні історичних пам’яток, охороні громадського порядку та  навколишнього природного середовища;
 • виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права;
  • ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні;
  • здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення
   госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства в порядку, встановленому законодавством України;
  • одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
  • вносить пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;
  • засновує засоби масової інформації;
   • володіє, користується та розпоряджається від свого імені усім майном згідно з його призначенням та видами статутної діяльності, укладає угоди та інші юридичні акти з будь-якими партнерами, відчужує на свою користь та орендує майно, виступає позивачем та відповідачем у суді та господарському суді;
   • укладає угоди про співробітництво з установами та підприємствами усіх форм власності;
   • на добровільних засадах співпрацює з іншими козацькими організаціями;
    • відряджає за кордон своїх членів та приймає у себе членів громадських організацій з-за кордону.

 

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ЗОГО, ВИБУТТЯ З НЬОГО.

3.1.Членство в ЗОГО є індивідуальним, колективним. Членами ЗОГО можуть бути громадяни України, громадські організації, зареєстровані у відповідності до вимог Закону України «Про об’єднання громадян», які визнають, підтримують цілі та завдання ЗОГО і згодні дотримуватися вимог цього Статуту.

Прийняття до членів ЗОГО здійснюється Радою Отаманів ЗОГО. Для  вступу до членів ЗОГО бажаючі подають заяву, а колективи організації, яка вступає до ЗОГО, крім заяви подає копію свого Статуту та свідоцтва про державну реєстрацію.

3.2. Організації, члени ЗОГО, зберігають повну організаційну самостійність, право юридичної особи і керуються в своїй діяльності власними Статутами.

3.3.   Взаємовідношення ЗОГО з його членами будується на засадах цього Статуту. Рішення  Великої Ради та Ради Отаманів ЗОГО, які прийняті в межах їх компетенції, обов’язкові для виконання членами ЗОГО.

3.4.   Член ЗОГО має право вільного виходу з його складу. Питання про вихід розглядається Радою Отаманів ЗОГО.

3.5.   Колективи громадських організацій, які вступили до  ЗОГО подають заяву та рішення колективу організації, а також члени ЗОГО, при виході зі складу ЗОГО подають заяву  тільки особисто;

3.6. Членство в ЗОГО припиняється:

 • при добровільному виході з членів ЗОГО;
  • у випадках порушення членом ЗОГО  вимог цього Статуту, невиконання членом ЗОГО рішень  Великої Ради та Ради Отаманів ЗОГО, чи здійснення членом ЗОГО інших дій, що суперечать козацьким принципам та звичаям і чинному законодавству України.

 

4.           ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ЗОГО.

4.1. Члени ЗОГО мають право:

 • брати участь через своїх представників у всіх заходах ЗОГО, висувати своїх кандидатів і обирати керівні та контролюючі органи ЗОГО, через своїх представників в цих органах, брати участь в управлінні справами ЗОГО, обговорювати та приймати рішення з усіх питань його діяльності;
 • через представників вимагати, у необхідних випадках, скликання позачергових засідань  Ради ЗОГО ;
 • оскаржувати дії Великої Ради ЗОГО і Ради Отаманів ЗОГО.

4.2. Члени ЗОГО зобов’язані:

•      спрямувати свою діяльність на виконання основних цілей та завдань ЗОГО, дотримуватися вимог цього Статуту, виконувати рішення  Великої Ради та Ради Отаманів ЗОГО.

 

5.           СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗОГО.

5.1. Керівні органи ЗОГО складаються з  Великої Ради ЗОГО та Ради Отаманів ЗОГО.

5.2. Вищим органом управління ЗОГО є Велика Рада ЗОГО, яка складається із делегатів від організацій — членів ЗОГО. Велика Рада ЗОГО скликається два рази на рік: на День Азовського козацького Війська ( 27 травня ) та Покрову Пресвятої Богородиці, а також, при необхідності,  за вимогою Ради Отаманів ЗОГО. Порядок денний та норма представництва на Великий Раді ЗОГО визначається Радою Отаманів ЗОГО. Рішення Великої Ради ЗОГО є чинними, якщо вони прийняті більшістю голосів при наявності не менше 2/3 обраних делегатів.

5.3. Велика Рада ЗОГО має наступні повноваження:

 • визначає основні програмні завдання та напрямки діяльності ЗОГО;
 • затверджує Статут, вносить до нього зміни та доповнення;

•      затверджує склад Ради Отаманів ЗОГО, річний бюджет та звіти про його виконання, а також  кошторис ЗОГО;

 • затверджує Положення про Раду Старійшин ЗОГО, про козацький однострій ЗОГО, про звання та нагороди ЗОГО і інші внутрішні документи, якими визначаються структура, функціональні права та обов’язки виконавчих та контролюючих органів ЗОГО;
 • реалізує право власності ЗОГО в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
  • приймає рішення про створення госпрозрахункових установ та підприємств ЗОГО із статусом юридичної особи в порядку, встановленому законодавством України;
  • приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію ЗОГО.

5.4. Голова Великої Ради ЗОГО є ведучим  засідань Великої Ради та Ради Отаманів ЗОГО, який:

 •     обирається Великою Радою ЗОГО  більшості голосів;
 •     готує та оголошує порядок денний засіданнях;
 •     оголошує склад присутніх на засіданнях;
 •     веде облік та слідкує за порядком при голосуванні;
 •     слідкує за правильністю ведення протоколу, реєстрацією рішень й доручень Великої Ради та  Ради Отаманів;
 •     зачитує протокол і рішення Великої Ради та Ради Отаманів, які підписуються Отаманом ЗОГО та Головою Ради ЗОГО.

5.5. Головний Отаман ЗОГО є керівником ЗОГО, який:

•     обирається Великою Радою ЗОГО терміном на три роки відкритим голосуванням більшості голосів  з щорічним підтвердженням його повноважень;

•      представляє інтереси ЗОГО в державних, громадських органах, організаціях, установах та в стосунках з іншими юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами, без доручення діє від імені ЗОГО з питань, зазначених рішеннями Великої Ради та Ради Отаманів ЗОГО;

 •   звітує про свою діяльність Великій Раді ЗОГО, при потребі надає інформацію Раді Отаманів ЗОГО;
 •   видає накази та розпорядження, контролює роботу Канцелярії ЗОГО, підписує рішення Ради Отаманів ЗОГО, фінансові документи, ділові листи тощо.
  Головний Отаман ЗОГО може бути достроково переобраним рішенням не менш 2/3 голосів Ради Отаманів ЗОГО у разі порушення ним законодавства, що підтверджене судовим вироком, невиконання ним вимог цього Статуту, а також не виконання ним рішень Великої Ради ЗОГО та Ради Отаманів ЗОГО.

5.6.   Заступник Головного Отамана ЗОГО (Наказний Отаман, Похідний Отаман):

 • обирається Великою Радою ЗОГО терміном на три роки відкритим голосуванням більшості голосів з щорічним підтвердженням його повноважень;
 • у разі відсутності Головного Отамана ЗОГО виконує його обов’язки у повному обсязі;
 • координує діяльність членів ЗОГО;
  • виконує окремі доручення Головного Отамана ЗОГО;
  • координує культурні, наукові, виховні та спортивно-оздоровчі заходи ЗОГО;
   • звітує про свою діяльність Великій Раді ЗОГО, при потребі надає інформацію Раді Отаманів ЗОГО;
   • звільнення з посади рішенням Великої Ради ЗОГО.

5.7. Начальник штабу ЗОГО:

 • обирається Великою Радою ЗОГО терміном на три роки відкритим голосуванням більшості голосів з щорічним підтвердженням його повноважень;
 • забезпечує виконання рішень Великої Ради ЗОГО та Ради Отаманів ЗОГО, керує поточною діяльністю Канцелярії ЗОГО;
 • планує діяльність ЗОГО на рік та щоквартально;
 • веде козацький реєстр та картки старших козацьких офіцерів ЗОГО;
  • надає інформацію  Великій Раді ЗОГО та Раді Отаманів ЗОГО;
  • звільняється з посади рішенням Великої Ради ЗОГО.

5.8. Суддя ЗОГО:

 • обирається Великою Радою ЗОГО терміном на три роки відкритим голосуванням більшістю голосів з щорічним підтвердженням його повноважень;
 • очолює суд козацької честі ЗОГО;
  • розглядає конфліктні ситуації в ЗОГО та представляє інтереси ЗОГО в державних судових та адміністративних органах;
  • звітує про свою діяльність Великій Раді ЗОГО та надає інформацію Раді Отаманів ЗОГО.
  •  звільняється з посади рішенням Великої Ради ЗОГО.

5.9. Контрольно-ревізійна комісія ЗОГО:

 • обирається Великою Радою ЗОГО терміном на три роки відкритим голосуванням більшістю голосів у складі 3-х членів з щорічним підтвердженням її повноважень;
 • перевіряє фінансово-господарську діяльність ЗОГО, госпрозрахункових підприємств і установ, створених ЗОГО;
 • звітує про свою діяльність Великій Раді ЗОГО;
 • контрольно-ревізійна комісія припиняє свої повноваження за рішенням Великої Ради

ЗОГО.

5.10. В період між Великими Радами ЗОГО керівництво здійснює Рада Отаманів ЗОГО, як постійно діючий центральний статутний орган. До складу Ради Отаманів ЗОГО входять Головний Отаман ЗОГО, його Заступник, Начальник штабу ЗОГО, Суддя ЗОГО, отамани козацьких організації — членів ЗОГО, інші представники, обрані на Великій Раді ЗОГО.

5.11. Рада Отаманів ЗОГО збирається на засідання не рідше одного разу на 3 місяці і має такі повноваження:

 • контролює виконання рішень Великої Ради ЗОГО;
 • розглядає та затверджує питання, які внесені на розгляд Великої Ради ЗОГО;
 • визначає порядок та строки проведення позачергових засідань Великої Ради ЗОГО;
 • приймає рішення щодо членства в ЗОГО;
 • приймає нових членів до ЗОГО та приймає рішення про вихід з членів ЗОГО;
 • узгоджує проекти змін і доповнень до програмних та статутних документів ЗОГО;
  • розглядає та затверджує відповідні Положення, поточні плани та проекти діяльності ЗОГО;
 • розглядає та затверджує внутрішні документи, зміни та доповнення до внутрішніх документів;
 • розглядає питання про створення госпрозрахункових підприємств та організацій зі статусом юридичної особи;
 • заслуховує звіти про діяльність Канцелярії ЗОГО та інформацію голови контрольно-ревізійної комісії ЗОГО;
 • вирішує інші поточні питання діяльності ЗОГО.

 

5.12. Рішення Ради Отаманів ЗОГО є чинним, якщо воно прийнято більшістю голосів при присутності 2/3 кількісного складу Ради Отаманів ЗОГО.

5.13. Канцелярія ЗОГО є виконавчою структурою, яку формує і очолює Начальник штабу  ЗОГО. Склад і порядок діяльності Канцелярії ЗОГО визначаються її Положенням.

5.14. Рада Старійшин ЗОГО є вищим моральним авторитетом ЗОГО. Її склад, права та обов’язки регламентуються положенням, що затверджуються Великою Радою ЗОГО.

5.15. Наказна Старшина ЗОГО: Бунчужний, Осавул, Хорунжий та інші посадові особи ЗОГО обираються (звільняються) Великою Радою ЗОГО.

 

6. КОШТИ і МАЙНО ЗОГО.

6.1.  ЗОГО здійснює фінансово-господарську діяльність у порядку, що визначається чинним законодавством України, набуває право власності на кошти та інше майно, яке набуте чи придбане за рахунок власних коштів та на інших підставах, не заборонених законодавством України.

6.2. Кошти і майно ЗОГО складаються з:

 • вступних та членських внесків членів ЗОГО;
  • майна та коштів, наданих організаціями — членами ЗОГО, або державою у  встановленому законом порядку;
 • майна та коштів, придбаних внаслідок господарської та іншої комерційної  діяльності   створених ЗОГО госпрозрахункових підприємств та організацій;
 • пожертвувань членів ЗОГО, інших добровільних пожертвувань, заповітів та  внесків приватних осіб, установ, підприємств, організацій України та інших держав.

6.3.  Кошти ЗОГО використовуються у відповідності до чинного законодавства України на проведення заходів, передбачених цим Статутом, організаційно-господарські потреби та утримання облікового персоналу.

6.4.      Майно ЗОГО може складатися із будівель, споруд і інших матеріальних  цінностей.

6.5.      Право розпоряджатися коштами та майном ЗОГО належить Великій Раді ЗОГО.
6.6    За рішенням Великої Ради ЗОГО окремі функції щодо господарського управління майном може бути покладено на Раду Отаманів ЗОГО.

 

6.7.      ЗОГО та створені ним підприємства та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в державній податковій інспекції, вносять платежі до бюджету у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством України, та несуть відповідальність самостійно.

6.8.      ЗОГО у встановленому порядку подає фінансовим органам декларацію про свої прибутки та витрати.

7. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗОГО.

 

7.1. ЗОГО є юридичною особою з моменту реєстрації (перереєстрації) в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області. Має печатку з власною емблемою і назвою, бланк та штамп встановленого зразка, які затверджуються Великою Радою ЗОГО.

7.2. ЗОГО має свої Клейноди, Емблему, Гімн, Прапор, Бунчук, штандарти, вимпели, посвідчення та значки, шеврони, знаки повноважень, козацькі військові звання, однострої, ордени, відзнаки та інші нагороди, зразки яких затверджуються  Радою Отаманів ЗОГО та в разі потреби реєструються в відповідності до чинного законодавства України. Члени ЗОГО користуються затвердженою символікою ЗОГО.

7.3. Офіційний бренд ЗОГО є власністю ЗОГО. Використання офіційного бренду ЗОГО, або подібних варіантів гімну, емблеми та іншої атрибутики ЗОГО іншими громадськими організаціями або підприємницькими структурами без офіційної письмової згоди Великої Ради ЗОГО є незаконним і переслідується в установленому законом порядку.

7.4. ЗОГО може виступати позивачем і відповідачем в органах суду.

 

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ЗОГО.

8.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням  Великої Ради ЗОГО.

8.2. Зміни, що сталися в статутних документах ЗОГО, підлягають реєстрації у Головному управлінні юстиції у Запорізькій області, у встановленому законом порядку.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗОГО.

9.1. Припинення діяльності ЗОГО може здійснюватись шляхом реорганізації чи ліквідації:

 • реорганізація ЗОГО здійснюється на підставі рішення Великої Ради ЗОГО;
  • ліквідація ЗОГО здійснюється на підставі рішення  Великої Ради ЗОГО чи  рішення суду.

9.2. Ліквідація ЗОГО здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається Великою Радою ЗОГО, а у випадках, передбачених чинним законодавством — уповноваженим державним органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

9.3. Майнова відповідальність ЗОГО у разі ліквідації за рішенням суду регламентується чинним законодавством України.

9.4. Ліквідація ЗОГО вважається закінченою з моменту внесення  в Реєстр.

9.5. В разі ліквідації ЗОГО майно та кошти не можуть розподілятися між членами ЗОГО, а  передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, передаються в доход держави.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top